Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do składania ofert cenowych - dożywanie uczniów w szkołach rok 2020

Utworzono dnia 30.12.2019

Przerośl, dnia 30 grudnia 2019 roku

 

 

Nasz znak: GOPS.421.2.2.2020

 

 

 

 

ZAPROSZENIE

do składania ofert cenowych na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego

 

 

 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

 

Nabywca – GMINA PRZEROŚl, ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl NIP 8442142221

 

Odbiorca - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

 

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:

 

Postępowanie nie podlega przepisom Prawa zamówień publicznych (art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., tj. Dz. U. 2017 r. 1579 z późn. zm.), ze względu na wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro. Postępowanie prowadzone jest na zasadach określonych przez Zamawiającego.

 

III. PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA JEST USŁUGA:

 

na przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.

 

IV. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

 

1. Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków w formie drugiego dania dla dzieci uczących się wraz z transportem wliczonym w koszty zamówienia w okresie od dnia wskazanego w umowie tj. Od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (na czas nauki szkolnej z wyłączeniem ferii, świąt oraz dni wolnych od zajęć szkolnych) – luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień – 6 miesięcy

2. Gorące posiłki powinny uwzględniać obecność pełnowartościowego białka ( mięso, jaja, ryby) z dodatkiem warzyw i owoców oraz urozmaicone pod względem organoleptycznym, sporządzane ze świeżych produktów posiadających aktualne terminy ważności. Produkcja posiłków nie może być oparta na mrożonych wyrobach kulinarnych poddawanych obróbce termicznej w kuchence mikrofalowej. Nie dopuszcza się podawania dań barowych typu parówki, hamburgery, zapiekanki itp.

3. Kaloryczność posiłków zgodna z normami Instytutu Żywności i Żywienia.

4. Zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania i wydawania gorących posiłków oraz zmniejszenia lub zwiększenia ilości posiłków w zależności od potrzeb. Liczba posiłków objętych zamówieniem wyniesie szacunkowo 40 dziennie ( rozpoczęcie realizacji od mniejszej ilości posiłków). Dostawa posiłków przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku (tj. w dni nauki w szkole). Wydawanie posiłków w godzinach od 10.00 do 14.00 (po ustaleniu ze szkołami) w następujących szkołach:

Szkoła Podstawowa w Przerośli; grupa I - 10:10 – 10:30, grupa II – 10:35 – 10:55

 

Szkoła Podstawowa w Pawłówce;

 

5. Wykonawca uzgodni z Dyrektorami szkół godzinę dostawy posiłków.

6. Zamawiający nie dopuszcza powtarzalności rodzajowo tych samych posiłków w ciągu jednego tygodnia. Wykonawca zobowiązany jest opracować tygodniowy lub dekadowy jadłospis wraz z gramaturą, który wywieszany będzie w każdym punkcie wydawania posiłków tj. w każdy poniedziałek.

7. Posiłek, sposób jego przygotowania oraz transport powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w przepisach ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. Poz. 594 z późn. zm ).

8. Posiłki dla dzieci uczących się niewskazanych przez Zamawiającego, dostarczane do szkół powinny obowiązywać w jednakowej cenie.

 

V. NAZWA I KOD WEDŁUG CPV:

 

Główny przedmiot:

55523100-3 - usługi w zakresie posiłków szkolnych Dodatkowe przedmioty:

55321000-6 - usługi przygotowywania posiłków

55320000-9 - usługi podawania posiłków

55524000-9 – usługi dostarczania posiłków do szkół

 

VI. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 

Termin realizacji umowy - od dnia wskazanego w umowie tj. Od 1 lutego 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku (na czas nauki szkolnej z wyłączeniem ferii, świąt oraz dni wolnych od zajęć szkolnych – 6 miesięcy luty, marzec, kwiecień, październik, listopad, grudzień). Zamawiający zastrzega zmianę okresu przygotowywania i wydawania gorących posiłków.

 

VII. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

 

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą spełniać następujące warunki udziału w postępowaniu:

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – są wpisani do Rejestru Zakładów podlegających urzędowi kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2015 r. Poz. 594 z późn. zm).

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeśli okres prowadzenia jest krótszy - w tym okresie, wykonywali przynajmniej przez jeden rok usługi polegające na przygotowywaniu i wydawaniu posiłków o łącznej wartości nie mniejszej niż 20.000 zł brutto rocznie z załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługa została wykonana z należytą starannością.

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykażą podstawę dysponowania minimum dwoma samochodami służącymi do realizacji zamówienia posiadającymi aktualną opinię sanitarną Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – wykażą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 25.000 zł .

5.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

6. Akceptują warunki zawarte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Niespełnienie warunków zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły,, spełnia – nie spełnia”.

8. Na potwierdzenie spełnienia w/w warunków Zamawiający wymaga złożenia przez wykonawców pisemnych oświadczeń i dokumentów zawartych w cz. VIII SIWZ.

 

 

VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 

1. Ofertę (odpowiednio wypełniony i podpisany formularz) -załącznik nr l.

2. Parafowany wzór umowy - załącznik nr 2.

3. Oświadczenie Wykonawcy załącznik nr 3.

4. Wykaz środków transportu i informacja o podstawie dysponowania tymi środkami – załącznik nr

5. Wykaz zrealizowanych usług z ostatnich trzech lat przed upływem składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, związanych z przedmiotem

zamówienia z podaniem przedmiotu wartości, dat wykonania i podmiotów na rzecz, których usługa była wykonana oraz załączeniem dowodów potwierdzających należyte wykonanie zamówienia - załącznik nr 5.

6. Dokumenty składane należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za „zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu.

 

IX. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI, PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1. W przedmiotowym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy będą przekazywać pisemnie, drogą faxową lub elektronicznie.

2. Postępowanie odbywa się w języku polskim.

3. Korespondencję pisemną należy kierować na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli, 16-427 Przerośl, ul.Rynek 2

Korespondencję przesyłaną drogą elektroniczną należy kierować na poniższy adres: gops_przerosl@op.pl, drogą faxową: - 87 5627244

Osoba uprawniona do kontaktów z Wykonawcami w siedzibie GOPS w Przerośli w dni robocze w 8.00 - 14.00 – Rafał Lejmel tel. 87 5627244;

 

 

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 

1. Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, z wykorzystaniem formularza (załącznik nr l ).

2. Do oferty Wykonawca powinien dołączyć oświadczenia i dokumenty wymienione w cz. VIII SIWZ, które stanowią integralną część oferty.

3. Wszystkie dokumenty powinny być składane w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. W przypadku podpisywania oferty przez osoby, których uprawnienie do występowania w imieniu wykonawcy nie wynika z dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo lub jego kopię poświadczoną notarialnie.

5. Oferta oraz wszelkie inne oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem – odrębnie i jednoznacznie wskazanych przez Wykonawcę – informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( art.l1 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.).

6. Oferta cenowa powinna być sporządzona w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania, ręcznie długopisem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

7. Wszystkie strony oferty cenowej powinny być podpisane przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Wszelkie strony oferty powinny być kolejno ponumerowane. Niespełnienie tego wymagania nie będzie skutkowało odrzuceniem oferty, jednak wszelkie negatywne konsekwencje mogące wyniknąć z niezachowania tego wymagania, będą obciążały Wykonawcę.

8. Poprawki powinny być naniesione czytelnie przez skreślenie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

9. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych, wariantowych.

10. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia Podwykonawcy, zobowiązany jest wskazać w ofercie, którą część zamówienia zamierza powierzyć.

11. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę. Oferty wielowariantowe nie będą rozpatrywane.

12. Cena powinna być podana cyfrą i słownie w złotych polskich oraz obejmować wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

13. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

14. Ofertę cenową wraz z załączonymi dokumentami należy umieścić: - w zamkniętej kopercie z oznaczeniem:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 16-427 Przerośl, ul. Rynek 2. Oferta cenowa na ,,Przygotowywanie i wydawanie gorących posiłków dla dzieci uczących się oraz dowóz posiłków do miejsc wskazanych przez Zamawiającego”. Nie otwierać przed dniem 17 stycznia 2020 r. do godz. 10.15.

 

XI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1. Ofertę wraz z załączonymi dokumentami należy złożyć: w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 16-427 Przerośl, ul. Rynek 2, w terminie do 17 stycznia 2020 r. do godz. 10.15. pok. Nr 11

2. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 17 stycznia 2020 r. o godz. 10.15 w siedzibie Zamawiającego w Przerośli ul. Rynek 2.

3. Wszelkie oferty wniesione po terminie zostaną zwrócone niezwłocznie Wykonawcom bez otwierania.

4. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców a także przekaże informację na stronie internetowej Ośrodka: http://przerosl.naszops.pl/

 

XII. OPIS KRYTERIÓW KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE KIEROWAŁ SIĘ PRZY WYBORZE OFERTY Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

 

1. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu, zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawców. Oświadczenia i dokumenty będą badane pod względem formalnoprawnym, ich aktualności, a także czy informacje w nich zawarte potwierdzają spełnienie wymagań Zamawiającego.

2. Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, którego oferta cenowa będzie przedstawiała najniższą cenę (100 punktów).

 

XIII. ODRZUCENIE OFERT

 

1. Jej treść nie odpowiada treści oferty cenowej zamówienia;

2. Zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

3. Zawiera rażące błędy w obliczeniu ceny;

4. Przykładowy jadłospis nie spełnia wymagań wagowych i zawiera dania barowe typu: parówki, hamburgery, zapiekanki itp.

 

XIV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU ZAWARCIA UMOWY

 

1. Termin podpisania umowy zostanie określony w informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie internetowej Ośrodka: http://gminny-osrodek-pomocy-spolecznej-w.manifo.com/

2. Zamawiający wyznaczy wybranemu Wykonawcy termin podpisania umowy.

3. W przypadku zmiany osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, zmiany oznaczenia podmiotu itp. należy fakt ten zgłosić do Zamawiającego przed terminem wyznaczonym na zawarcie umowy i przekazać Zamawiającemu stosowne dokumenty potwierdzające te zmiany, w celu prawidłowego przygotowania przedmiotowej umowy.

 

XV. ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

 

1. Złożenie oferty oznacza przyjęcie przez Wykonawcę warunków umowy, stanowiącej Załącznik Nr 2.

2. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności prawnej ani finansowej za niezrealizowane zamówienie w całości.

3. Zamawiający zastrzega możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty cenowej na podstawie, której wybrano Wykonawcę polegającej na: zmianie terminu realizacji zamówienia z przyczyn niezależnych od Zamawiającego jak również Wykonawcy lub zmianie liczebności posiłków dziennie wynikającej ze zmiany liczby osób uprawnionych na mniejszą oraz wystąpienia zdarzeń losowych.

4. Zamawiający zastrzega, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy, w przypadku kwoty jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację usługi lub innych przyczyn niezależnych od Zamawiającego.

 

 

 

Kierownik GOPS

/-/ Rafał Lejmel

 

 

 

W ZAŁĄCZENIU:

 

1. Oferta - załącznik Nr l;

2. Projekt umowy - załącznik Nr 2;

3. Oświadczenie Wykonawcy - załącznik Nr 3;

4. Wykaz potwierdzający dysponowaniem potencjałem technicznym w postaci dwóch samochodów służących do realizacji zamówienia - załącznik Nr 4;

5. Wykaz zamówień -zrealizowanych przez wykonawcę w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert – załącznik Nr 5._

ZAŁĄCZNIKI:

załącznik nr 5

Utworzono dnia 30.12.2019, 10:57

załącznik nr 4

Utworzono dnia 30.12.2019, 10:57

załącznik nr 3

Utworzono dnia 30.12.2019, 10:56

projekt umowy

Utworzono dnia 30.12.2019, 10:56

Formularz oferty 2020

Utworzono dnia 30.12.2019, 10:54

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 24

W poprzednim tygodniu: 46

W tym miesiącu: 81

W poprzednim miesiącu: 209

Wszystkich: 12084