Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zaproszenie do składania ofert cenowych wobec udzielonej przez Ośrodek pomocy w formie schronienia dla oósb bezdomnych z terenu Gminy Przerośl w roku 2020

Utworzono dnia 30.12.2019

Przerośl, dnia 30 grudnia 2019 roku


 

GOPS.421.1.2.2020

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych

(kobiet i mężczyzn)


 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych (kobiet i mężczyzn), których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Przerośl 

I. Nazwa oraz adres Zamawiającego:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Przerośli

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

tel. 87 5627244

faks. 87 5627244

e-mail: gops_przerosl@op.pl

II. Tryb udzielania zamówienia.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty (załącznik nr1) na podstawie zapisu art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” (tj. Dz.U. 2019 poz. 1843 z póź. zm.)

III. Opis przedmiotu zamówienia.

 1. Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej ( kobiet i mężczyzn) w postaci :

  • schroniska dla bezdomnych,

  • noclegowni,

  • ogrzewalni,

 2. osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Przerośl (w oparciu o art. 101 ust.2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.),

 3. potrzebującym pomocy – schronienia (z wyjątkiem nieletnich), których miejscem zameldowania jest Gmina Przerośl

 4. Każdorazowe umieszczenie osoby o której mowa w pkt. 1. odbywa się na podstawie skierowania do noclegowni i ogrzewalni oraz indywidualnej decyzji administracyjnej przyznania pomocy w formie udzielenia schronienia, wydanej przez Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli. Decyzje zawierać będą:

 5. Imię i Nazwisko świadczeniobiorcy,

 6. rodzaj usług z ich szczegółowym zakresem i okres usługi.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się podjęcie świadczenia usług w oparciu o dane przekazane faksem i telefonicznie lub e-mailem. Takie zlecenie usług zastaje potwierdzone kopią decyzji administracyjnej w ciągu 7 dni.

 1. Podmiot składający ofertę na schroniska dla bezdomnych, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.1, następującego zakresu usług:

  1. całodobowego schronienia z zapewnieniem własnego łóżka i pościeli (materac, poduszka, kołdra lub koc i poszwy oraz prześcieradło) oraz stałego dostępu do WC i łazienki z ciepłą i zimną wodą,

  2. jednego gorącego posiłku dziennie,

  3. środków czystości i higieny osobistej, a w razie potrzeby środków do odwszawiania,

  4. niezbędnego ubrania odpowiedniego do pory roku,

  5. pomocy w sprawach formalno – prawnych w tym: wyrobienie dowodu osobistego, rejestracja w urzędzie pracy, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego,ustalenie stopnia niepełnosprawności itp.-zgodnie z kompetencjami i zasobami ludzkimi,

  6. zapewnienia podstawowych lekarstw dostępnych bez recepty i środków opatrunkowych oraz dostępu do lekarza pierwszego kontaktu,

  7. prowadzenia pracy socjalnej szczególnie dla osób które podpisały kontrakt socjalny-opracowanie indywidualnych planów wychodzenia z bezdomności.

 2. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi noclegowni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.1, następującego zakresu usług:

  1. czasowej pomocy w postaci miejsca noclegowego, umożliwiającego spędzenie nocy w warunkach gwarantujących ochronę życia i zdrowia.

 3. Podmiot składający ofertę na świadczenie usługi ogrzewalni, zobowiązany jest do zapewnienia osobom o których mowa w pkt.1, następującego zakresu usług:

  1. tymczasowego schronienia umożliwiającego interwencyjny, bezpieczny pobyt w ogrzewanym pomieszczeniu wyposażonym co najmniej w miejsca siedzące.

 4. Liczba osób wymagających schronienia - ze względu na specyfikację przedmiotu zamówienia, faktyczna liczba osób, którym świadczone będą usługi schronienia oraz liczba świadczeń będzie uzależniona od rzeczywistej liczby osób, które wymagają pomocy w formie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Przerośl dlatego zamawiający zastrzega sobie prawo niewyczerpania całego zakresu przedmiotu zamówienia.

 5. Rozliczenie usług przez Wykonawcę następować będzie co miesiąc w terminie do 10 dnia następnego miesiąca z wyłączeniem miesiąca XII, za który rozliczenie następować będzie do 25 grudnia.

 6. Zapłata za wykonanie usługi będzie regulowana miesięcznie po wykonaniu usługi w terminie 14 dni od daty doręczenia faktury do GOPS .

 7. Podstawą rozliczenia będzie złożenie przez Wykonawcę faktury z załączonym imiennym wykazem osób objętych schronieniem w danym miesiącu i ilości dni udzielonego schronienia.

 8. Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie informować Zamawiającego o każdej zmianie sytuacji życiowej i zdrowotnej osoby korzystającej ze schronienia.

 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli jakości świadczonych usług oraz zgodności ich wykonywania z umową i wymaganiami zawartymi w niniejszym zapytaniu

IV. Termin realizacji zamówienia:

od 01.01.2020r. do 31.12.2020r.

V. Opis wymagań stawianych Wykonawcy:

 1. Wymagania niezbędne:

  1. w zapytaniu ofertowym mogą brać udział podmioty, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie pomocy osobom bezdomnym i wpisane są do rejestru placówek udzielających tymczasowego schronienia prowadzonego przez wojewodę. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie, stanowiące Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

  2. wymagania dotyczące lokalu schroniska: Wykonawca winien posiadać warunki lokalowe do schronienia osobom tego pozbawionym , które spełniają wymagania sanitarno-epidemiologiczne i przeciwpożarowe. W lokalu musi znajdować się WC oraz łazienka wyposażona zarówno w umywalki jak i natryski.

VI. Warunki i zakres realizacji:

 1. Miejscem realizacji zamówienia jest miejsce udzielenia schronienia.

 2. Stawkę godzinową należy podać w „Formularzu ofertowym” (Załącznik nr1).

 3. Wykonawca określi stawkę brutto za wykonanie przedmiotowego zadania.

 4. Dopuszcza się składania ofert częściowych.

 5. Pozostałe warunki realizacji zadania określone zostały w projekcie umowy (Załącznik nr 3).

VII. Kryterium oceny ofert.

 1. Najniższa cena za dzień usługi zaoferowana przez oferenta,

 2. Dogodne umiejscowienie schroniska (odległość od siedziby zamawiającego),

VIII. Sposób przygotowania oferty:

 1. Wypełniony formularz ofertowy wg Załącznika nr 1 – wzór oferty.

IX. Wymagane dokumenty:

 1. Wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny właściwy dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu, z zastrzeżeniem, że jego data wydania obowiązuje do dnia 31 stycznia 2020r.

 2. W przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny, zgodny ze stanem faktycznym wypis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 3. W przypadku pozostałych podmiotów ‐ inny dokument właściwy dla podmiotu,

 4. Dla podmiotów działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego oraz do innych kościołów i związków wyznaniowych, obowiązkowym dokumentem jest kopia dekretu o mianowaniu księdza na proboszcza parafii, pełnomocnictwo lub upoważnienie zarządu głównego wydane dla osób go reprezentujących z oddziałów terenowych nieposiadających osobowości prawnej,

 5. Inne, jeżeli wymagane np. dokumenty upoważniające daną osobę lub osoby do reprezentowania podmiotu – dot. podmiotów, które w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie posiadają informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotów, oświadczenia właściwego organu, zarządu głównego lub innego organu wykonawczego, wyrażające:

  • upoważnienie na składanie oferty na realizację określonego zadania publicznego,

  • zgodę na zawarcie w imieniu podmiotu składającego ofertę porozumienia z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Przerośli,

  • upoważnienie do dysponowania uzyskanymi funduszami i dokonywania rozliczeń w tym zakresie.

 6. Odpis statutu.

X. Miejsce i termin oraz sposób złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przerośli, ul.Rynek 2, 16-427 Przerośl

 2. Ofertę można składać drogą pocztową, przesyłką kurierską, osobiście, drogą elektroniczną na adres email: gops_przerosl@op.pl wyłącznie na formularzu pn. "FORMULARZ OFERTOWY" będącym załącznikiem nr 1 do niniejszego zapytania w terminie do dnia 17 stycznia 2020r. do godziny 10:00.

 3. Oferty, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. W toku badania i oceny ofert Zamawiający, może żądać od oferentów wyjaśnienia dotyczących treści złożonych ofert.

 4. Zamawiający poprawia w ofercie:

  - oczywiste omyłki pisarskie,

  - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek.

XI. Osoba upoważniona do kontaktu z Wykonawcami:

Rafał Lejmel –Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli – tel. 87 5627244

XII. Załączniki do zapytania ofertowego:

 1. Formularz ofertowy.

 2. Oświadczenie o spełnianiu warunków.

 3. Projekt umowy.


 

Kierownik GOPS

Rafał Lejmel

ZAŁĄCZNIKI:

wzór umowy / projekt

Utworzono dnia 30.12.2019, 08:38

oświadczenie

Utworzono dnia 30.12.2019, 08:38

Formularz oferty

Utworzono dnia 30.12.2019, 08:38

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 24

W poprzednim tygodniu: 46

W tym miesiącu: 81

W poprzednim miesiącu: 209

Wszystkich: 12084