Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

W dniach 1-15 września można składać nowe wnioski na Stypendium szkolne

Utworzono dnia 06.09.2016

W dniach od 1 września 2016 r. do 15 września 2016 r. będą przyjmowane wnioski na świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym, czyli stypendium szkolne.

Podstawą przyznania prawa do stypendium szkolnego jest kryterium dochodowe, którego miesięczna wysokość na osobę w rodzinie ucznia w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku – w sierpniu 2016 r. nie może być większa niż 514,00 zł netto.

Do wniosku należy dołączyć dokumenty (zaświadczenia) potwierdzające wysokość dochodu netto otrzymanego w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku w szczególności z tytułu:

 • wynagrodzenia za pracę
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • świadczenia pielęgnacyjnego
 • zasiłku pielęgnacyjnego
 • stałego zasiłku z pomocy społecznej
 • zasiłku okresowego z pomocy społecznej
 • emerytury, renty inwalidzkiej i rodzinnej
 • alimentów
 • zasiłku dla bezrobotnych
 • prowadzonej działalności gospodarczej
 • dodatku mieszkaniowego.

 

Druki wniosków o przyznanie prawa do stypendium/zasiłku szkolnego można pobierać w szkołach.

 

Wypełnione wnioski wraz z kompletem dokumentów należy złożyć najpóźniej do dnia 15 września 2016 r. w pokoju nr 12 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli

 

Informacja czynna codziennie w godzinach od 7.15 – 15.15.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniowi, który otrzymuje inne stypendium o charakterze socjalnym ze środków publicznych.

Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym i jeżeli forma stypendium szkolnego tego wymaga, może być realizowane w okresach innych niż miesięczne lub jednorazowo.

Podstawa prawna: art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015r., poz. 2156 ze zm.).

 

Ponadto istnieje możliwość ubiegania się o pomoc w formie zasiłku szkolnego – losowego.

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (pożar, powódź, ciężka choroba, pobyt
w szpitalu, zgon członka rodziny, kradzież w szkole, inne zdarzenie, którego uznanie należeć będzie do organu przyznającego świadczenie w formie decyzji administracyjnej).

 

Wnioski należy składać w terminie dwóch miesięcy od powstania zdarzenia losowego, które należy potwierdzić stosownym zaświadczeniem i oświadczeniem wnioskodawcy.

 

Świadczenie to przysługuje bez konieczności przedstawienia oświadczeń lub zaświadczeń o dochodzie rodziny. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

Podstawa prawna: art. 90e ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.).

 

Pomoc materialna w wyżej wymienionych formach przyznawana jest wyłącznie uczniom będącym mieszkańcami Gminy Przerośl, tj. uczniom:

– szkół podstawowych,

– szkół gimnazjalnych

– szkół ponadgimnazjalnych,

– szkół policealnych,

– specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych i wychowawczych.

Zgodnie z art. 90r ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156 ze zm.) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym gmina otrzymuje dotację celową z budżetu państwa. Pomoc w formie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego będzie wypłacona po otrzymaniu dotacji na realizację pomocy.

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 30

W tym miesiącu: 90

W poprzednim miesiącu: 174

Wszystkich: 3928