Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Świadczenia

POMOC SPOŁECZNA wspiera osoby i rodziny w wysiłkach zmierzających do zaspokajania niezbędnych potrzeb życiowych oraz umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do Ośrodka mogą zgłaszać się o pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, a wszczególności z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych. Pomoc może być też przyznana osobom opuszczającym zakłady karne, uchodźcom, ofiarom zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także osobom uzależnionym od akoholu i narkotyków oraz ofiarom przemocy domowej.
ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, albo innej osoby za zgodą osoby zainteresowanej lub przedstawiciela osobowego tej osoby. Pomoc społeczna może być również przyznana z urzędu.
FORMY POMOCY oferowanej przez Ośrodek obejmują: pomoc usługową (usługi opiekuńcze, usługi specjalistyczne, specjalistyczne usługi dla osób zaburzonych psychicznie) pomoc w naturze pomoc rzeczową pomoc instytucjonalną (kierowanie do domów pomocy społecznej, do ośrodków wsparcia) pomoc finansową (pieniżną) 

ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE 

Zasiłek stały przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Całkowita niezdolność do pracy oznacza – całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupyinwalidów lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Zasiłek stały ustala się wwysokości: w przypadku osoby samotnie gospodarującej - jako różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej tj.477,- zł. a dochodem tej osoby, z tym, że kwota zasiłku stałego nie może być wyższa niż 444,- zł. miesięcznie; w przypadku
osoby w rodzinie – jako różnicę między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie tj. 351,- zł. a dochodem na osobę w rodzinie. kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30,- zł. miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień dozasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku ztytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.
Zasiłek okresowy adresowany jest do osób i rodzin bez dochodów lub odochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych nie wystarczającychna zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych. Zasiłek okresowy przysługuje wszczególności ze względu na:
długotrwałą chorobą, jeżeli choroba ta spowodowała wzrost kosztów utrzymania na skutek konieczności stosowania leków, a ich koszt stanowi znaczny uszczerbek w budżecie domowym, dojazdów do placówek służby zdrowia, zabiegów medyczno-rehabilitacyjnych niepełnosprawność, jeżeli powoduje wzrost kosztów utrzymania bezrobocie, przy czym przyznanie zasiłku z tego powodu zobowiązuje do aktywnego poszukiwania zatrudnienia, które nie może ograniczyć się jedynie do zarejestrowania w urzędzie pracy. Osoby ubiegające się o zasiłek okresowy z powodu bezrobocia powinny przyjąć każdą pracę, nawet jeśli nie jest ona zgodna z ich kwalifikacjami. Jedynym uzasadnionym powodem odmowy są istniejące przeciwwskazania zdrowotne. możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
Świadczenie to stanowi różnicę między przyjętym kryterium, a posiadanym dochodem, uprawniającym do świadczeń z pomocy społecznej. Mininalna gwarantowana kwota zasiłku okresowego nie może byćniższa niż 50% różnicy między:
kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a faktycznym dochodem tej osoby kryterium dochodowym rodziny, a dochodem tej rodziny.
Kwota zasiłku okresowego nie możebyć niższa niż 20,- zł. miesięcznie. Okres na jaki przyznawany jest zasiłekokresowy uzależniony jest od indywidualnej sytuacji osoby lub rodziny i określago ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.
Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosekzłożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowiinaczej, pomniejszoną o:
miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.
Do dochodu nie wlicza się jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego, wartości świadczeń w naturzeoraz świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów opromocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. Dla osób posiadających gospodarstwa rolne – przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 207,- zł.
Zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy
Zasiłki te adresowane są do osób irodzin w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby. Za taką potrzebę uznaje się wszczególności zakup żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. świadczenie to ma charakter jednorazowy. Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania wrozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak współdziałania osoby lub rodziny z pracownikiem socjalnym, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego,niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia zatrudnienia,innej pracy zarobkowej przez osobę bezrobotną lub wykonywania prac społecznie użytecznych lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną – mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. 

ŚWIADCZENIA NIEPIENIĘŻNE 

Doświadczeń niepieniężnych należą:
praca socjalna. schronienie posiłek niezbędne ubranie usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. pobyt i usługi w domu pomocy społecznej. składki na ubezpieczenie zdrowotne składki na ubezpieczenie społeczne sprawienie pogrzebu poradnictwo specjalistyczne
Praca socjalna świadczona jest bez względu na dochód rodziny.Uznawana jest za podstawowy instrument pracy pracownika socjalnego. Jej celemsą działania wzmacniające aktywność własną osób i rodzin tak, aby mogły one wprzyszłości zwiększyć swoją samodzielność życiową. Świadczona jest na rzeczpoprawy funkcjonowania osoby i rodziny.
Kontrakt socjalny jest dodatkowym instrumentem pracy socjalnej,który ma na celu określenie w pisemnej umowie wzajemnych zobowiązań i uprawnień osoby korzystającej z pomocy i ośrodka pomocy społecznej. Kontrakt socjalny to pisemna umowa zawarta z osobą ubiegającą się o pomoc określająca uprawnienia i zobowiązania osoby zwracającej się o pomoc, pracownika socjalnego i kierownika ośrodka określająca sposób współdziałania w rozwiązywaniu problemów osób irodzin, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z uwzględnieniem możliwości wykorzystania zasobów środowiska lokalnego.
Osoby, które wymagają wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, mają prawo do specjalistycznego poradnictwa. Ściśle powiązane z poradnictwem są działania w ramach interwencji kryzysowej określone jako zespół działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin, w tym dotkniętych przemocą, w celu zapobiegania lub pogłębiania się występujących dysfunkcji. W ramach interwencji kryzysowej udziela się przede wszystkim poradnictwa oraz schronienia dostępnego przez całą dobę.
Pomoc osobie lub rodzinie do schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania przysługujew sytuacji, gdy jest tego pozbawiona.
Pomoc społeczna w katalogu świadczeń niepienionych wylicza usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczone w miejscu zamieszkania lub w środowisku lokalnym (ośrodki wsparcia). Usługi te adresowanesą do osób samotnych, które w szczególności, z tytułu wieku lub choroby,wymagają pomocy innych osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze adresowane są do osób o szczególnym rodzaju niepełnosprawności m.in. do osób z zaburzeniami psychicznymi.
Obowiązki osób i rodzin ubiegających się o pomoc społeczną
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej obowiązane są do współpracy z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej. Nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną, marnotrawstwo przyznanych świadczeń, ich celowe niszczenie, bądź też marnotrawienie własnych zasobów materialnych, ich nieracjonalne wykorzystywanie mogą stanowić podstawę do odmowy przyznania świadczeń z pomocy społecznej.
Niewywiązywanie się z uzgodnień zawartych w kontrakcje socjalnym może również spowodować ograniczenie bądź odmowę przyznania świadczenia.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zobowiązane są do poinformowania o każdej ich zmianie sytuacji osobistej, majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczenia. Świadome wprowadzanie w błąd pracownika socjalnego może spowodować zmianę decyzji na niekorzyść strony oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń. Świadczenia nienależnie pobrane podlegają zwrotowi niezależnie od dochodu rodziny

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą