Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się, oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek: opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Wskazać tu należy na zmianę zapisu ustawowego z wcześniejszego zadania prowadzenia gminnych ośrodków wsparcia. Obecne uregulowanie nakazuje  zapewnienie miejsca, bez względu na własne zasoby, w oparciu o współpracę z samorządami posiadającymi tego rodzaju ośrodki (zawieranie odpowiednich porozumień, umów).


Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego został określony w ustawie, poprzez wyszczególnienie podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Są to przedstawiciele:
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia
 • organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określone są w ustawie i należą do nich:
 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,w szczególności:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przetwarzanie danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ustawa uregulowała kwestie dotyczące przetwarzania danych osób dotkniętych przemocąw rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach prac zespołu interdyscyplinarnegoi grup roboczych. Członkowie zespołu oraz grup roboczych mają prawo do przetwarzania danych bez zgody i wiedzy osób, których te dane dotyczą w zakresie niezbędnym do realizacji zadań min.:
 • stanu zdrowia,
 • nałogów,
 • skazań,
 • orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Należy podkreślić, iż ustawa wyposażając członków zespołu w prawo do przetwarzania danych osobowych określiła wymogi dotyczące członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, mające na celu zapewnienie poufności w zakresie wymiany tych danych, regulując, iż:
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji określonych w ustawie zadań,
 • obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwaw zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych,
 • przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji określonychw ustawie zadań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych członkowie – zarówno zespołu interdyscyplinarnego jak i grup roboczych - składają organowi powołującemu zespół – wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta oświadczenieo treści określonej w ustawie – art. 9c ust. 3

„Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisyo odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”. 

Szkolenia dla członków i kandydatów do Zespołu Interdyscyplinarnego

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Filipowie dnia 5 lipca 2011 roku zorganizował szkolenie  w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego. Celem szkolenia było zwiększenie wiedzy oraz nabycie umiejętności pracowników instytucji, integracji i pomocy społecznej w zakresie tworzeniai funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych powoływanych do rozwiązywania problemów społecznych w środowisku lokalnym, ze zwróceniem szczególnej uwagi na grupy zagrożone wykluczeniem społecznym. 

Program szkolenia obejmował: 

 1. Charakterystyczne obszary działalności zespołów interdyscyplinarnych i ich znaczenie  w pracy socjalnej,w pracy  pedagoga, policji, członka Gminnej Komisji ds.Rozwiązywania ProblemówAlkoholowych, służby zdrowia.
 2. Zespoły Interdyscyplinarne jako metoda pracy w zakresie przeciwdziałania przemocyw rodzinie i innym patologiom społecznym.
 3. Formalne aspekty funkcjonowania ZI : ochrona danych osobowych, dokumenty regulujące pracę zespołów, ocena działania zespołów. 
 4. Zasady tworzenia zespołów interdyscyplinarnych. 
 5. Rola poszczególnychczłonków zespołu. 
 6.  Zasady komunikacji zespołowej. Warunki dobrej i efektywnej współpracy 
 7. Zintegrowanie działańsłużb i instytucji odpowiadających za pomoc osobom i rodzinom będącym w sytuacji kryzysowej. 
 8. Doskonalenie zasad współpracy pomiędzy służbami 
 9. Akty prawne dotyczące przemocy 
 10. Lokalna koalicja narzecz przeciwdziałania przemocy 
 11. Interwencja wobec przemocy w rodzinie; praca w grupach – analiza przypadku metodą  Zespołów Interdyscyplinarnych. 
 

Szkolenie odbyło się w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Filipowie, prowadzone było przez wykładowców z Ośrodka Psychoprofilaktyki „Nowa Perspektywa”z Krakowa. 

W szkoleniu udział wzięli  przedstawiciele wielu instytucji działających na rzecz Gminy Przerośl i Filipów tj. szkoły, ośrodki zdrowia, urzędy gminy, Gminne Komisje ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Posterunek Policji, Dom Dziecka. 

 

Gminę Przerośl reprezentowali:
 

 • Jarosław Rynkiewicz 
 • Danuta Renkiewicz 
 • Rafał Lejmel 
 • Julia Eliza Tertel 
 • Aneta Dyczewska 
 • Grażyna Suchocka 
 • Elżbieta Zając 
 • Krystyna Sztejter 
 • Iwona Ulko-Wilk
 • Dariusz Bednarek 
 • Agnieszka Siwula 
 • Anna Kuryło 
 • Iwona Barbara Galińska 
 • Grzegorz Jóźwik 


Uczestnicy szkolenia wspólnie zastanawiali się jakie podjąć działania,kogo zaprosić do współpracy by pomoc na rzecz ofiar przemocy była skuteczna.Poruszono, także kwestię umiejętnej rozmowy z ofiarą przemocy, prawidłowegodiagnozowania problemu oraz planowania skutecznych działań. 

Przeprowadzone szkolenie pozwala napełniejsze poznanie problemu, a także stwarza szansę na efektywną współpracę ludzi, którym nie jest obojętny los osób doświadczających przemocy.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli Lejmel Rafał dziękuje za dobrą współpracę i pomoc w zorganizowaniu szkolenia Wójtowi Gminy Przerośl Panu Sławomirowi Renkiewicz, Wójtowi Gminy Filipów Panu Sylwestrowi Koncewicz, Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Filipowie Pani Krystynie Bednarek oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie się w szkolenie i problematykę przemocy aby wspólnie móc nieść pomoc tym którzy jej potrzebują. Dom rodzinny to miejsce gdzie każdy powinien czuć się bezpiecznie . To miejsc,które powinno stanowić dla każdego jego własny azyl – jako schronienie przed całym „złem” tego świata. Jednak często dzieje się tak, iż na niektórych to złow formie przemocy czeka w samym wnętrzu jego własnego domu. Umiejętność właściwej współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego niesie ze sobą szansę na to by dom rodzinny nadal nosił miano największej wartości dla każdego człowieka.Każdy zasługuje na godne i spokojne życie a w naszych rękach szansa by umożliwić to tym, którzy nie mają takiej możliwości. W grupie siła a grupę stanowi właśnie Zespół Interdyscyplinarny. Zebranie się razem to początek, pozostanie razem to postęp, pracowanie razem na rzecz innych to nasz wspólny sukces.

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą