Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Zespół Interdyscyplinarny

Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ustawą z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek tworzenia w każdej gminie zespołu interdyscyplinarnego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jest to zadanie własne gminy, stanowiące część gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na który składa się, oprócz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych również obowiązek: opracowania i realizacji gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie, zapewnienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia.
Wskazać tu należy na zmianę zapisu ustawowego z wcześniejszego zadania prowadzenia gminnych ośrodków wsparcia. Obecne uregulowanie nakazuje  zapewnienie miejsca, bez względu na własne zasoby, w oparciu o współpracę z samorządami posiadającymi tego rodzaju ośrodki (zawieranie odpowiednich porozumień, umów).


Skład Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego został określony w ustawie, poprzez wyszczególnienie podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Są to przedstawiciele:
 • jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 • gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,
 • Policji,
 • oświaty,
 • ochrony zdrowia
 • organizacji pozarządowych oraz kuratorzy sądowi.

Zadania zespołu interdyscyplinarnego określone są w ustawie i należą do nich:
 • realizacja działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie,
 • integrowanie i koordynowanie działań podmiotów wchodzących w skład zespołu,w szczególności:
 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przetwarzanie danych osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie.

Ustawa uregulowała kwestie dotyczące przetwarzania danych osób dotkniętych przemocąw rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie w ramach prac zespołu interdyscyplinarnegoi grup roboczych. Członkowie zespołu oraz grup roboczych mają prawo do przetwarzania danych bez zgody i wiedzy osób, których te dane dotyczą w zakresie niezbędnym do realizacji zadań min.:
 • stanu zdrowia,
 • nałogów,
 • skazań,
 • orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Należy podkreślić, iż ustawa wyposażając członków zespołu w prawo do przetwarzania danych osobowych określiła wymogi dotyczące członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych, mające na celu zapewnienie poufności w zakresie wymiany tych danych, regulując, iż:
 • członkowie zespołu interdyscyplinarnego oraz grup roboczych zobowiązani są do zachowania poufności wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji określonych w ustawie zadań,
 • obowiązek zachowania poufności rozciąga się także na okres po ustaniu członkowstwaw zespole interdyscyplinarnym oraz w grupach roboczych,
 • przed przystąpieniem do wykonywania czynności w zakresie realizacji określonychw ustawie zadań zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych członkowie – zarówno zespołu interdyscyplinarnego jak i grup roboczych - składają organowi powołującemu zespół – wójtowi, burmistrzowi i prezydentowi miasta oświadczenieo treści określonej w ustawie – art. 9c ust. 3

„Oświadczam, że zachowam poufność informacji i danych, które uzyskałem przy realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz, że znane mi są przepisyo odpowiedzialności karnej za udostępnienie danych osobowych lub umożliwienie do nich dostępu osobom nieuprawnionym”. 

 

AKTUALNOŚCI:

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny obchodzą