Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Utworzono dnia 05.01.2018

Przerośl, dnia 5 stycznia 2018 roku

 

Nasz znak: GKRPA.8141.3.2018.PK

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Gmina Przerośl ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli) działając zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28.10.1982 r., Ustawą – Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) oraz Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych w gminie Przerośl na rok 2018

 

Wnosi o : O PRZEDSTAWIENIE CENY NA

 

- świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień i wspóuzależnień dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin w tym DDA w Punktach Konsultacyjnych znajdujących się w zasobach gminy tj. w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym oraz w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce w systemie 3 godziny raz w miesiącu zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 

1. Zamawiający:

 

Nabywca

 

Gmina Przerośl

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

NIP 8442142221

Odbiorca

 

Urząd Gminy Przerośl
ul. Rynek 2
16-427Przerośl
tel/fax 87 5691019


2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 

świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień i wspóuzależnień dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin w tym DDA w Punktach Konsultacyjnych znajdujących się w zasobach gminy tj. w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym oraz w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce w systemie 3 godziny raz w miesiącu zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 

 

Istotne warunki przedmiotu zamówienia:

1. Obsługa mieszkańców gminy Przerośl 

2. Udzielanie porad osobom z problemem uzależnienia

3. Diagnoza rodzin i osób uzależnionych, 

4. Współpraca z GKRPA i GOPS w Przerośli,

3. Wymagania

Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu terapeuty ds. uzależnień wspóuzależnień zgodnych z PARPA lub innych równoważnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających datę złożenia oferty 

Wymaganie uważa się za spełnione, w przypadku gdy oferent przedłoży zaświadczenie o ukończonych kursach, studiach podyplomowych lub innych równoważnych nadających mu tytuł terapeuty ds. uzależnień wydane przez PARPA lub inną instytucję.

 

4.Termin realizacji zamówienia- od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

5. Istotne Warunki Zamówienia :

a) Oferta powinna zostać sporządzona wg załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy,

b)jedynym kryterium oceny ofert będzie cena za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego w wysokości brutto wraz z podatkiem VAT,

c) cena określona w ofercie w wysokości brutto wraz z podatkiem VAT powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją wskazanego przedmiotu zamówienia,

d) rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane w fakturze. Okres rozliczeniowy omówiony zostanie przy podpisywaniu umowy z Zleceniobiorcą,

e) wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

f) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

 

6. Kryterium wyboru oferty:

cena – 100 % .

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

W Urzędzie Gminy Przerośl/ pokój nr 11/, w formie papierowej, w terminie do 19.01.2018 r. do godz. 15.15.

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Przewodniczący GKRPA w Przerośli Pan Rafał Lejmel, tel. /87/ 5627244.

 

 

Wójt Gminy Przerośl

Sławomir Renkiewicz

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 27

W poprzednim tygodniu: 30

W tym miesiącu: 90

W poprzednim miesiącu: 174

Wszystkich: 3928