Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli

Zaproszenie do składania ofert cenowych

Utworzono dnia 05.01.2018

Przerośl, dnia 5 stycznia 2018 roku

 

Nasz znak: GKRPA.8141.3.2018.PK

 

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT CENOWYCH

 

Gmina Przerośl ( Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli) działając zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28.10.1982 r., Ustawą – Prawo zamówień publicznych art. 4 ust. 8 (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 oraz z 2016 r. poz. 831 i 996) oraz Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Alkoholowych w gminie Przerośl na rok 2018

 

Wnosi o : O PRZEDSTAWIENIE CENY NA

 

- świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień i wspóuzależnień dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin w tym DDA w Punktach Konsultacyjnych znajdujących się w zasobach gminy tj. w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym oraz w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce w systemie 3 godziny raz w miesiącu zgodnie z przedstawionym harmonogramem.

 

1. Zamawiający:

 

Nabywca

 

Gmina Przerośl

ul. Rynek 2, 16-427 Przerośl

NIP 8442142221

Odbiorca

 

Urząd Gminy Przerośl
ul. Rynek 2
16-427Przerośl
tel/fax 87 5691019


2. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

 

świadczenie usług przez terapeutę ds. uzależnień i wspóuzależnień dla osób z problemem alkoholowym oraz członków ich rodzin w tym DDA w Punktach Konsultacyjnych znajdujących się w zasobach gminy tj. w Punkcie Konsultacyjnym dla osób z problemem alkoholowym oraz w Punkcie Konsultacyjnym Poradnictwa Specjalistycznego dla osób z problemami opiekuńczo – wychowawczymi i przemocą w Nowej Pawłówce w systemie 3 godziny raz w miesiącu zgodnie z przedstawionym harmonogramem. 

 

Istotne warunki przedmiotu zamówienia:

1. Obsługa mieszkańców gminy Przerośl 

2. Udzielanie porad osobom z problemem uzależnienia

3. Diagnoza rodzin i osób uzależnionych, 

4. Współpraca z GKRPA i GOPS w Przerośli,

3. Wymagania

Posiadanie uprawnień do wykonywania zawodu terapeuty ds. uzależnień wspóuzależnień zgodnych z PARPA lub innych równoważnych przez okres co najmniej 2 lat poprzedzających datę złożenia oferty 

Wymaganie uważa się za spełnione, w przypadku gdy oferent przedłoży zaświadczenie o ukończonych kursach, studiach podyplomowych lub innych równoważnych nadających mu tytuł terapeuty ds. uzależnień wydane przez PARPA lub inną instytucję.

 

4.Termin realizacji zamówienia- od dnia 1 lutego 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku

5. Istotne Warunki Zamówienia :

a) Oferta powinna zostać sporządzona wg załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego oraz podpisana przez uprawnionego przedstawiciela firmy,

b)jedynym kryterium oceny ofert będzie cena za 1 godzinę poradnictwa specjalistycznego w wysokości brutto wraz z podatkiem VAT,

c) cena określona w ofercie w wysokości brutto wraz z podatkiem VAT powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją wskazanego przedmiotu zamówienia,

d) rozliczenie następować będzie przelewem na konto wskazane w fakturze. Okres rozliczeniowy omówiony zostanie przy podpisywaniu umowy z Zleceniobiorcą,

e) wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni roboczych. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny,

f) przed upływem terminu składania ofert, w szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zmodyfikować treść zapytania ofertowego. Dokonana modyfikacja zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim wykonawcom, którzy otrzymali zapytanie ofertowe.

 

6. Kryterium wyboru oferty:

cena – 100 % .

7. Miejsce i termin złożenia oferty:

 

W Urzędzie Gminy Przerośl/ pokój nr 11/, w formie papierowej, w terminie do 19.01.2018 r. do godz. 15.15.

8. Zapytania o przedmiot zamówienia:

Wszelkich informacji dotyczących przedmiotu zamówienia udziela Przewodniczący GKRPA w Przerośli Pan Rafał Lejmel, tel. /87/ 5627244.

 

 

Wójt Gminy Przerośl

Sławomir Renkiewicz

 

Pogoda

Zegar

Kalendarz

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Imieniny obchodzą

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 35

W poprzednim tygodniu: 38

W tym miesiącu: 119

W poprzednim miesiącu: 169

Wszystkich: 5966